ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

หมู่ที่ 12  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี  41110  โทร 088-3379116